Trang trưng bày

Hospital Management Asia Conference (HMA) 2019

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2019.

 

1st Global World Patient Safety Day Launching and Seminar, 2019

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2019

 

KARS EXPO (PITSELNAS V KARS) 2019

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2019.

APHM International Healthcare Exhibition 2019

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2019.

 

Singhealth Management Conference 2018

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2018.

Hospital Management Asia Conference (HMA) 2018

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2018.

 

The Philippine Society for Quality in Healthcare (PSQua) 2018

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2018.

 

APHM International Healthcare Exhibition 2018

Một vài hình ảnh với sự hiện diện của chúng tôi trong năm 2018.