Hợp tác. Bàn luận. Chia sẻ. Học hỏi.

Rất nhiều điều xảy ra từ khi một sự cố xảy ra cho đến khi sự cố được điều tra và chấm dứt. Rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra ngoại tuyến, có thể là các truy vấn, giải trình và hành động qua lại giữa các bên liên quan mà không có giấy tờ ghi chép. QUASR cung cấp cho quý vị một Bảng thảo luận. Một nền tảng thảo luận riêng cho mọi sự cố, để thảo luận, chia sẻ thêm thông tin cũng như khuyến khích học hỏi. Quý vị có thể đăng truy vấn, cung cấp thêm thông tin, nói lên suy nghĩ của quý vị, chia sẻ những hiểu biết về các sự cố trong quá khứ và nhiều hơn nữa.