Những Điều Nhạy Cảm Cần Sự Chú Ý Đặc Biệt

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng, mức độ nghiêm trọng cũng như độ nhạy cảm của các sự cố. Không phải tất cả các sự cố có thể được xử lý theo cùng một cách! QUASR cung cấp cho quý vị khả năng gắn cờ các trường hợp nhạy cảm, nhờ vậy quý vị có thể tiếp tục theo dõi và xử lý chúng trong hệ thống nhưng với các hạn chế truy cập chặt chẽ hơn.