QUẢN LÝ QI QUASR QI

Nền tảng hợp tác nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục 

QI Manager là một hệ thống trực tuyến để quản lý các sáng kiến cải tiến chất lượng (QI). Giải pháp đưa ra một quy trình công việc từ đầu đến cuối từ việc gửi ý tưởng cải tiến ban đầu, xem xét và phê duyệt của bộ phận và ủy ban, đến việc thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.

Chúng tôi giúp giải quyết những thách thức quý vị gặp phải trong việc thực hiện các sáng kiến cải tiến chất lượng:

  • Quản lý các sáng kiến QI thủ công kém năng suất và không hiệu quả
  • Phối hợp các sáng kiến liên ngành là một thách thức
  • Khó giám sát và theo dõi kết quả thực hiện sáng kiến
  • Khả năng hiển thị hiệu suất kém đối với quản lý cấp cao